Skip to main content

Avís Legal

 

ALEIX DEL CAMPO CASTELLO us garanteix que totes les dades que ens aporteu seran tractades amb absoluta confidencialitat i total respecte a la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades. Tota la documentació i dades que ens faciliteu seran transferides al propi personal ALEIX DEL CAMPO CASTELLO i altres entitats col·laboradores amb l’únic objectiu de ser analitzats. En cap cas i en cap concepte seran manipulats ni venuts a tercers.

ALEIX DEL CAMPO CASTELLO només us sol·licitarà la documentació que sigui estrictament necessària per a l’autorització del servei que ens sol·lici. ALEIX DEL CAMPO CASTELLO, un cop tancada la sol·licitud dels nostres serveis, teniu el dret de guardar la documentació que ens aporteu per poder realitzar estudis de mercat i estadístiques, així com per poder trucar-vos en un futur i oferir-vos nous productes i/o serveis

En qualsevol moment podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades. Aquests actes els ha de fer davant de qualsevol treballador de l’equip d’anàlisi de la nostra empresa.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Aquest document estableix les condicions generals de contractació de l’empresa ALEIX DEL CAMPO CASTELLO. Les condicions generals de contractació regulen la relació contractual entre ALEIX DEL CAMPO CASTELLO i les persones físiques i/o jurídiques que subscriguin amb la citada empresa el corresponent contracte d’intermediació per a la gestió de serveis.

1.- ALEIX DEL CAMPO CASTELLO, amb NIF número 41551607Z, i domicili a Travessera de les corts, 31, àtic 3a – 08028 Barcelona. La seva feina consisteix a oferir serveis de projectes, arquitectura, interiorisme, disseny, direcció d’obra i rehabilitacions de vivendes, comerços, empreses… tant a nivell particular com professional.
2.-El preu total que ELS CLIENTS hauran d’abonar a ALEIX DEL CAMPO CASTELLO per la seva tasca, serà l’import acordat al contracte signat abans de començar qualsevol prestació de servei. La forma de pagament sestablirà en el moment de la signatura del contracte.

3.-ALEIX DEL CAMPO CASTELLO disposa de pàgina web axarquitectura.com

4.-En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i de qualssevol altres normes vigents o que en el futur vinguin a substituir-les i/o modificar-les, s’aplicarà el següent

a) Les dades de caràcter personal facilitades pels CLIENTS quedaran registrades al fitxer de ALEIX DEL CAMPO CASTELLO, , inscrit al Registre General de Protecció de Dades. Aquestes dades només seran accessibles al personal d’aquesta entitat, i seran cedides única i exclusivament a les entitats amb què ALEIX DEL CAMPO CASTELLO col·labora.

b) Sempre que calgui accedir a qualsevol informació legal, ALEIX DEL CAMPO CASTELLO, demanarà autorització als seus CLIENTS.

c) En qualsevol moment, ELS CLIENTS podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que ha facilitat a ALEIX DEL CAMPO CASTELLO. L’exercici d’aquest dret l’han de fer davant del responsable del fitxer, mitjançant comunicació escrita adreçada a: ALEIX DEL CAMPO CASTELLO, Travessera de les corts, 31, atic 3a – 08028 Barcelona